Contoh Soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2 Bagian 2

 carasunda.com- Contoh Soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2

Berikut ini kumpulan contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 7 semester 2.

Contoh Soal PAT mata pelajaran Bahasa Sunda pada semester 2 ini mengambil materi dari buku bahasa sunda Gapura Basa kelas 7.

Contoh soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 berikut ini hanya digunakan sebagai referensi pembelajaran siswa.

Bagi para siswa sebaiknya membaca dan berlatih soal-soal sebelum melaksanakan PAT. Berlatih mengerjakan soal PAT Bahasa Sunda dapat mengukur kemampuan kita. Dengan demikian kita bisa tahu seberapa besar materi yang sudah dikuasai.

Dalam kumpulan soal penilaian akhir tahun (PAT) mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2 ini sudah dilengkapi kunci jawaban. Dengan demikian mengukur kemampuan belajar kita juga menjadi lebih mudah.

Berikut Contoh Soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2 :

Pilih salah sahiji jawaban nu pangbenerna ku cara nyakra (X) aksara a, b, c atawa d!

Salila sabulan manéhna ngajega kitu; nepi ka gunung anu ditincakna jadi bongkok sarta tangkal bungurna ampir paéh anu ku urang dinya disebut “sarang”. Anu matak nepi ka ayeuna gunung téh nelah baé Gunung Bongkok, ari urut tangkal bungurna jadi pilemburan anu nelah Lembur Bungur sarang, bawahan Désa Cisarua, Jatiluhur.

11. Nilik kana jenisna, dongéng di luhur téh kaasup kana dongéng …

a. sasatoan b. sajarah c. sasakala d. jalma biasa


 


12. Dumasar kana gambar, dongéng di luhur téh asalna ti daérah…

a. Kota Bandung c. Kabupatén  Bekasi

b. Kabupatén Bandung Barat d. Kabupatén Cianjur


“Héy, aya naon ieu téh, bet karumpul di dieu?” pokna.

“Nu mawi, abdi ngempel di dieu téh ngantosan Juragan gugah. Ieu badé masrahkeun pesenan téa,” ceuk kokolot lembur.

“Oh, heueuh, heueuh. Nuhun, euy. Alus pagawéan téh, kapaké ku kula mah. Ari eupanna aya?” ceuk Jonggrang Kalapitung bari ngilikan useup jeung talina.


13. Sipat hadé Jonggrang Kalapitung nu kapanggih tina dongéng di luhur téh nya éta . . .

a. ngahésékeun c.  heuras genggerong

b. beuki saré d.  daék nganuhunkeun


1) Ngagunakeun sora anu bedas

2) Maham kana eusi dongéng jeung jalan caritana

3) Ngedalkeun kekecapanana béntés

4) Maham kana palaku katut pasipatanana

5) Maham kana hal-hal anu dicaritakeun dina dongéng


14. Pilih hal nu mana waé nu ku urang kudu diperhatikeun upama rék ngadongéng !

a. 1 – 2 – 3 b. 2 – 4 – 5 c. 2 – 3 – 5 d. 3 – 4 – 5 


Ras manéhna inget kana boéh rarang. Geuwat baé éta boéh téh dicokot tuluy dibawa ka mumunggang. Ku manéhna dikebut-kebutkeun, tepi ka bijil cahaya bodas kawas balébat  di beulah wétan. Dadak sakala sasatoan leuweung disarada. Manuk récét. Hayam raong kongkorongok, da disangkana geus beurang.

15. Latar tempat nu digunakeun ku Dayang Sumbi basa ngebutkeun boéh rarangna dumasar kana dongéng di luhur nya éta di …

a. gunung b. kebon c. sawah d. laut

Éta taropong téh dicokot ku Si Tumang sarta tuluy dibikeun ka Dayang Sumbi. Karuhan baé Dayang Sumbi pohara reuwaseunana, teu nyangka yén anu mangnyokotkeun taropong téh anjing, lain manusa. Mangkaning manéhna geus kedal ucap, rék ngaku salaki. Dayang  Sumbi  rumasa geus kapalang kedal ucap.


16. Amanat nu kapanggih tina dongéng di luhur nya éta…

a. lamun boga janji teu kudu dicumponan

b. kudu bisa ngajaga perasaan batur

c. bébas ngucapkeun naon baé ngarah jadi do’a

d. kudu bisa nedunan ucapan nu geus dikedalkeun

beurat teuing léngkah Aki ngukur jalan

kota Bandung geus biasa ku Aki mah diléngkahan

dibaturan ku sobat ngaran rancatan

anu rantuy digantungan barang-barang kaulinan

  ….

hiji dua léngkahna teuing ku beurat

aya haté milu lewang paur umurna bret pegat

teuing di mana si Aki tetep nya matuh

boa dina iuh tanjung atawa dipayung layung

ngan nu nyata kulitna asak kapoé

Aki, mun ngajoprak sisi jalan saha teuing nu nulungan

Aki, mun ngajoprak di jambatan di mana nya pamatuhan

Aki, mun umur pegat di jalan saha anu ngarawatan

Aki! Aki! rék ka mana lamun panonpoé saré

 

17. Judul jeung pangarang sajak di luhur téh nya éta…

a. Aki jeung Balon karya Ami Raksapraja c. Aki jeung Balon karya Yus Rusyana

b. Aki jeung Balon karya Ami Raksanagara d. Aki-aki Dagang Balon karya Ami Raksanagara


18. Panyajak nyaritakeun lalampahan Si Aki ku lantaran …

a. milu ngarasakeun kana nasibna c. reueus kana ketak jeung perjoanganana

b. ngarasa ngéwa kana paripolahna d. resep kana balon


19. Amanat anu hayang ditepikeun ku panyajak dina éta sajak téh nya éta…

a. aki-aki mah geus teu bisa niup

b. barudak kiwari mah geus teu resepeun kana kaulinan baheula 

c. di sabudeureun urang aya jalma anu nasibna goréng 

d. sanajan geus kolot urang kudu tetep daék usaha 


LALAKI NU BALIK JURIT

Karya Rachmat M. Sas Karana

……

Panto hareup ngagerét aya nu muka

Hiji wanoja nu geus aya umurna

Ngagoak lumpat ngarangkul anu ngajanteng

Cimata indung maseuhan buuk anakna

Hiji lalaki bajuna héjo kapulas taneuh

Wanci layung hurung konéng

Manéhna datang dipapag cimata indung

Sedeng ‘na beungeutna taya kagambar rasa tugenah


20. Jejer dina sajak di luhur nya éta…

a. sosial c.   kapahlawanan

b. kaéndahan alam d.  lingkungan hirup


21. Nu dipapag cimata indung dina sempalan sajak di luhur téh nya éta…

a. lalaki nu bajuna héjo kapulas taneuh c. hiji wanoja nu geus aya umurna

b. lalaki nu bajuna konéng kapulas taneuh d. lalaki nu geus aya umurna sarta teu maké baju 

22. Nu dimaksud purwakanti dina sajak nya éta …

a. tokoh kuring (penyajak) dina sajakna

b. pilihan kecap dina sajak 

c. padeukeutna sora kecap boh di awal, tengah, atawa tungtung 

d. sikep pangarang sajak ka nu macana


Kembang mangkak di buruan

Kembang mangkak dina lamunan

Bulan ieu mah usaha téh pait, taya paleuleuwihna pisan

Paria téh rasana pait, tapi loba nu beuki


23. Kekecapan dina sajak biasana ngagunakeun kecap anu ngandung harti injeuman (konotatif).

Kecap anu miboga harti injeuman (konotatif) dina kalimah di luhur nya éta..

a. kembang, dina kalimah “Kembang mangkak di buruan” jeung Pait, dina kalimah “Paria téh rasana pait, tapi loba nu beuki”

b. kembang, dina kalimah “Kembang mangkak dina lamunan” jeung Pait, dina kalimah “Paria téh rasana pait, tapi loba nu beuki”

c. kembang, dina kalimah “Kembang mangkak dina lamunan” jeung Pait, dina kalimah “Bulan ieu mah usaha téh pait, taya paleuleuwihna pisan”

d. kembang, dina kalimah “Kembang mangkak di buruan” jeung Pait, dina kalimah “Bulan ieu mah usaha téh pait, taya paleuleuwihna pisan”


Sawah ditutugan gunung

Paréna ombak-ombakan

Mangsa méméh layung hurung

Narik ati pamandangan


24. Kecap gunung dina sajak di luhur murwakantina jeung kecap …

a. layung b. hurung c.   ombak d. pamandangan

Demikian postingan bagian kedua dari Contoh Soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2. Semoga artikel ini bermanfaat. Terkhusus untuk para pelajar SMP/MTs kelas 7 kami berharap kumpulan contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 7 semester 2 ini dapat membantu dalam belajar.

Subscribe to receive free email updates:

0 Komentar untuk "Contoh Soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 Semester 2 Bagian 2"

Post a Comment