KI DIPA DIPEGAT BEGAL

 carasunda.com- KI DIPA DIPEGAT BEGAL

Berikut ini adalah Dongeng Sunda yang berjudul KI DIPA DIPEGAT BEGAL. Dongeng sunda KI DIPA DIPEGAT BEGAL ini bisa dijadikan bahan bacaan anak-anak SD/MI. Yuk simak dan baca dongeng sunda KI DIPA DIPEGAT BEGAL.

            Aki Dipa teh jalma jujur. Tara codeka, jeung salawasna pengkuh kana jangji. Eta pangna ku dunungannana dipercaya.

            Hiji poe, aki Dipa balik ti kota, tas dititah nagihan duit kudunungannana. Kaitung jauh inditna teh, jaba kudu leumpang, da jaman harita mah masih keneh langka kendaraan. Nya kusabab eta, Aki Dipa kaburitan dijalan.  Manehna ngarsa salempang jeung degdegan, sabab loba mawa duit hasil nagihan.

            Komo waktu kudu ngaliwat kajalan anu suni mah. Mindeng kabejakeun didinya teh sok aya begal. Aki Dipa teu neger-neger dirina sorangan, bari ngadu'a ka Gusti Alloh, sangkan salamet.

            Dasar geus nasibna kudu kitu, beut teu ku henteu Aki Dipa pasanggrok jeung begal. Puguh wae reuwaseun pisan. Sok sieun eta begal ngarampas duit bari ngarogahala,. Najan ukur saurang, tapi eta begal teh mawa pestol.

            Enya bae eta begal teh ngahalangan liliwatan, terus ngacungkeun pestol.

            "Eureun! Lamun hayang salamet, peupeujeuh silaing ulah ngalawan, jeung eta babawaan silaing pasrahkeun ka dewek!" ceuk begal.

            Aki Dipa kasima. Pamohalan mun ngalawan, sabab Aki Dipa ukur mawa bedog, ari begal nodongkeun pestol. Moal kaburu lumpat deuih, da tangtuna oge bakal ditembak.

            'Gancang siah pasrahkeun babawaan silaing!" ceuk begal deui

            "Abdimah teu ngabantun nanaon, juragan begal," walon Aki Dipa ngadegdeg.

            "Tong ngabohong! Ari eta, siah. Aing ge nyaho, sia mawa duit."

            "Sanes artos abdi, juragan. Ieu mah artos dunungan abdi," tembal Aki Dipa.

            "Teu paduli masing duit boga sasaha ge, pokona, kudu dipasrahkeun kadewek, ayeuna. Yeuh, deuleu kusilaing, dewek mawa pestol! Silaing hayang kojor?"

Sajeroning kitu, Aki Dipa neangan akal sangkan salamet. Bet dumadakan gusti Alloh mukakeun jalan. Pok Aki Dipa ngomong:

            "Kieu we atuh, juragan begal, kumargi ieu teh artos kagungan dunungnan abdi …."

            'Heueuh, nyaho dewek ge!" begal megat kalimah. "rek kumaha maksud silaing teh? Buru geura caritakeun!"

            "Artos mah mangga ku abdi bade disanggakeun ka juragan, tapi abdi kedah gaduh buktos kanggo ka dunungan," tembal Aki Dipa.

            "Hayang bukti naon silaing teh?"

            "Baju abdi kedah dipestolan sing dugi ka karancang, kanggo engke buktos ka dunungan abdi."

            "Babari ari kitu mah. Gancang baju silaing laan, terus gantungkeun dina dahan."

            Aki dipa ngalaan bajuna, terus digantungkeun dina dahan sakumaha ceuk panuduhan begal. Geus kitumah jedor-jedor wae eta baju teh dipestolan sababaraha kali.

Teu lila begal teh eureun mestolanna.

            "Teraskeun tembak atuh, supados baju abdi karancang pisan," ceu Aki Dipa.

            'Moal bisa. Geus wae karancangna sakitu," tembal begal.

            "Naha, juragan?" Aki Dipa nanya.

            "Pelorna beak," tembal begal deui.

            "Tah, mun kitu mah, hayu ayeuna urang gelut eujeung dewek!' ceuk Aki Dipa bari mesat bedog.

            Puguh wae ayeuna tibalik, jadi begal anu ngarasa reuwas jeung sieun. Ngan deregdeg wae begal teh lumpat mani tipaparetot, sabab sieuneun di kadek ku Aki Dipa.

            Alhamdulillah, aki Dipa salamet, najan bajuna karancang ku pelor.

Baca Juga Dongeng Sunda Lainnya Di Sini

Subscribe to receive free email updates:

0 Komentar untuk "KI DIPA DIPEGAT BEGAL"

Post a Comment